تاریخ انتشار : دوشنبه, 01 شهریور 0

ثبت نارضایتی

بازاریابان محترم می توانند جهت ثبت نارضایتی خود را از طریق تیکت به شرکت اعلام کرده و شرکت موظف است که در اسرع وقت و با رعایت قوانین و مقررات به تیکت های بازاریابان محترم رسیدگی نماید.