طرح درآمدی

به نام خدا

تعاریف و اصطلاحات

نماینده فروش (  :(Sales Memberهر فرد حقیقی که از طریق وب‌سایت رسمی شرکت کارآفرینان پیشرو باورس، جهت مصرف، معرفی و فروش محصولات کارآفرینان پیشرو باورس ، ثبت نام نموده و دارای کد بازایابی باشد.

امتیاز کالا ( Product index):تمامی کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های کارآفرینان پیشرو باورس ، هر یک دارای یک امتیاز کالایی بوده که در زمان محاسبه پاداش‌ها و پورسانت‌های طرح درآمد زایی کارآفرینان پیشرو باورس لحاظ می‌گردند

کاربر واجد صلاحیت(Active Member):به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، حداقل 100/000 تومان از محصولات شرکت (بدون احتساب ضرایب کالا) را جهت فروش و یا مصارف شخصی و خانوادگی، از طریق سایت شرکت تهیه کرده باشد و از این طریق مجاز به دریافت تمامی پاداش های طرح های درآمد زایی می گردد.

نماینده مستقیم (Direct): به نماینده فروشی با کد کاربری معرف خود در سایت ثبت نام نماید، نماینده مستقیم اطلاق می گردد.

پورسانت(Commission  ) :به کارمزد پرداختی به هر نماینده فروش، بابت ثبت سفارش شخصی محصولات شرکت گفته مي شود.

پاداش(( Reward / Bonus: به درآمدهای حاصل از فعالیت فروش تیمی که از طریق طرح درآمد زایی شرکت محاسبه و به نمایندگان فعال پرداخت می گردد.

فروش شخصی (Retail ):به هر ثبت سفارش کالایی که از طریق دفتر کار نماینده فروش صورت گیرد، فروش شخصی اطلاق می گردد.

محور فروش (Leg ) :هرگاه نماینده مستقیم فرد دیگری را با کد کاربری خود در سطح 1  خود ثبت نام نموده و ایشان نیز فرد یا افرادی را به شرکت معرفی نماید، مجموع این افراد تشکیل یک محورفروش را می دهند.َ

ساختارریشه ( :( baseمحوری که دارای بیشترین حجم فروش هر شخص باشد به عنوان ساختار ریشه  شناسایی می شود.

ساختار یک ستاره:  محوری که حجم فروش آن حداقل یک میلیون ریال باشد.

ساختار دو ستاره  : محوری که کوچکتر از ساختار یک ستاره باشد.

  تبصره: با افزایش خرده فروشی به مجموع 4/800/000 تومان ساختار دو ستاره به ساختار یک ستاره تبدیل و شامل پاداش نسلی می گردد.

ساختار سه ستاره: محوری که کوچکتر از ساختار دو ستاره باشد.

تبصره: با افزایش خرده فروشی به مجموع 7/200/000  تومان ساختار سه ستاره به ساختار دو ستاره تبدیل و شامل پاداش نسلی می گردد.

ساختار چهار ستاره:  محوری که کوچکتر از ساختار سه ستاره باشد.

تبصره: با افزایش خرده فروشی به مجموع 9/600/000 تومان ساختار چهار ستاره به ساختار یک ستاره تبدیل و شامل پاداش نسلی می گردد

سطح( : (Level هر فرد که به عنوان نماینده فروش از طریق کد کاربری معرف خود درسایت شرکت ثبت نام می نماید در سطح اول فرد معرف قرار می گیرد. به همین ترتیب هر معرفی جدید سطح جدید را در تیم فروش ایجاد می نماید.

نسل (Generation ) :چنانچه نماینده فعال به رتبه تیمی کاردان  و بالاتردست یابد، تیم فروش وی که دارای رتبه پایین تری  در ساختار یک ستاره می باشد در اصطلاح نسل نامیده می شوند.

امتیاز فروش ( : ( PVعبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی هر نماینده فروش بر اساس ضریب کالاهای کارآفرینان پیشرو باورس در طی یک ماه شمسی.

امتیاز تیمی (TV): عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی تمامی اعضای تیم فروش بر اساس ضریب کالاهای کارآفرینان پیشرو باورس در طی یک ماه شمسی.

دفتر کار اینترنتی به صورت رایگان از طرف شرکت در اختیار نماینده فروش قرار می گیرد. مبلغی تـحت عنوان حق عضویت تعریف نشده و هیچ مبلغی تـحت این عنوان یا عناوین دیگر برای شروع به کار و جایگاه از نماینده فروش دریافت نمی‌شود.

در صورتی که نماینده فروش بدون دلیل موجه قانونی به مدت 3ماه پیاپی از آخرین ثبت فاکتور خود"نماینده فعال"نباشد، دیگر به عنوان نماینده فروش شرکت محسوب نشده و دفتر کاراینترنتی ایشان بسته می‌شود و شرکت هیچگونه مسئولیتی درباره این شخص نخواهد داشت. ماه اول ثبت نام ایشان (هر روز از یک ماه کاری که باشد) شامل این بند نخواهد بود.

شرکت مجاز می باشد با تاییدیه از کمیته محترم بازاریابی شبکه ای ، جهت بزرگداشت ایام خاص در طی سال، افتتاحیه شعبات جدید، مناسبت های ملی و مذهبی و یا تشویق نمایندگان فروش، کالاهای خود را بصورت پک هایی از یک کالا و یا کالاهای مختلف که در سبد محصولات شرکت وجود دارد را به صورت ویژه که در وبسایت شرکت اعلام می شود به فروش برساند.

تبصره: لازم به ذکر است با توجه به اهمیت تمرکز هر پلن درآمد زایی روی افزایش خرده فروشی و میل به رشد مجموعه در عرض و جلوگیری از پرداخت پورسانت غیر متعارف در عمق که باعث می شود افرادی که در رده های بالای سازمان قرار دارند درآمد بیشتری را نسبت به رده های پایین تر سازمان به دست آورند برای هر یک از نمایندگان مستقل فروش متناسب با رده سازمانی تا حداکثر 7 سطح از حجم فروش سازمان پورسانت و پاداش به شرح ذیل محاسبه و پرداخت می شود .

تعریف رتبه های تیمی:

ردیف

رتبه تیمی شما

وظیفه سازمانی

حجم فروش شخصی (ارقام به تومان)

درصد دریافتی

رتبه تیمی از حجم فروش شخصی

تعداد محور

حجم فروش تیمی (ارقام به تومان)

1

آغازگر

ایجاد حجم فروش شخصی

100.000

0.07

2

همیار

داشتن یک ساختار ریشه و رتبه آغازگر

0.1

1

1.000.000

3

حامی

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار دو ستاره یا یک ستاره  و یک نفر رتبه همیار

0.2

2

3.000.000

4

مشاور

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار دو ستاره یا یک ستاره و یک نفر رتبه حامی

0.3

2

6.000.000

5

راهنما

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار دو ستاره یا یک ستاره  و یک نفر رتبه مشاور

0.4

2

9.600.000

6

پشتیبان

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار دو ستاره یا یک ستاره و یک نفر رتبه راهنما

0.5

2

13,000,000

7

کاردان

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار دو ستاره ویک ساختار یک ستاره و یک نفر رتبه پشتیبان

0.6

3

17,000,000

8

کارشناس

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار دو ستاره ویک ساختار یک ستارهو یک نفر رتبه کاردان

0.7

3

25,000,000

9

مربی

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار یک ستاره ویک ساختار دو ستاره و یک نفر  رتبه کارشناس

0.8

3

40,000,000

10

راهبر

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار یک ستاره ویک ساختار دو ستاره و  ساختار سه ستاره  و یک نفر  رتبه مربی

0.9

4

65000000

11

راهبرارشد    

 

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار یک ستاره ویک ساختار دو ستاره و  یک ساختار سه ستاره و یک نفر رتبه راهبر

1

4

110,000,000

12

زمرد

داشتن یک ساختارریشه و یک ساختار یک ستاره ویک ساختار دو ستاره و  یک ساختار سه ستاره و یک نفر رتبه استاد

1.1

4

200,000,000

13

یاقوت

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار یک ستاره  ویک ساختار دو ستاره و یک ساختار سه ستاره و یک ساختار چهار ستاره و یک نفر رتبه زمرد

1.2

5

260,000,000

14

الماس

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار یک ستاره ویک ساختار دو ستاره و یک ساختار سه ستاره  و یک ساختار چهار ستاره و یک نفر رتبه یاقوت

1.3

5

320,000,000

15

الماس سرخ

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار یک ستاره  ویک ساختار دو ستاره و یک ساختار سه ستاره و یک ساختار چهار ستاره و یک نفر  رتبه رتبه الماس

1.4

5

360,000,000

16

الماس سیاه

داشتن یک ساختار ریشه و یک ساختار یک ستاره ویک ساختار دو ستاره و یک ساختار سه ستاره و یک ساختار چهار ستاره و یک نفر  رتبه الماس سرخ

1.5

5

490,000,000

 

 

 

 

   

 

 مشروح طرح درآمد زایی کارآفرینان پیشرو باورس

 

1-پورسانت فروش شخصی(Retail Commission)

در زمان ثبت سفارش در سایت کارآفرینان پیشرو باورس ، پس از اعمال ضرایب کالامعادل    2%درصدتخفیف محاسبه و از قیمت فروش کالا کسر می گردد. همچنین در پایان هر ماه کاری، شما با توجه به مجموع ثبت های سفارش کالا و رتبه فروش شخصی که کسب می نماید، براساس جدول شماره 2  پورسانت رتبه فروش شخصی دریافت می نماید.

 شما با توجه به مجموع ثبت های سفارش کالا و رتبه فروش شخصی که کسب می نماید، براساس جدول شماره 2 پورسانت رتبه فروش شخصی دریافت می نماید.

 (جدول شماره 2)

ردیف

مجموع مبالغ فروش شخصی

بدون احتساب ضرایب کالا طی یک ماه

پورسانت رتبه فروش شخصی

1

از 1  تا  2.400.000 تومان

2 %  از ضرایب کالا

2

از 2.400.000تا 4.800.000 تومان

3 %  از ضرایب کالا

3

از 4,800,000تومان تا 7.200.000 تومان

4 %  از ضرایب کالا

4

از 7.200.000 تومان به بالا

5%  از ضرایب کالا

 

تبصره 1:  فاکتور های بالای 3.00،000 ریال به صورت رایگان ارسال می گردد. در غیر اینصورت براساس تعرفه مصوب شرکت هزینه ارسال بر روی هر فاکتور محاسبه می گردد.

 

پاداش نمایندگان مستقیم (Direct Bonus(

بدون در نظر گرفتن رتبه تیمی، معادل  2 % از ضرایب کالایی خرید نمایندگان مستقیم شما به عنوان پاداش محاسبه و به حساب شما واریز می گردد.

 

پاداش نسل((Generation Rewards

زمانی که شما موفق به ارتقا رتبه تیمی خود به  رتبه همیار و بالاتر از آن شوید می توانید معادل  19٪  از امتیاز یک نسل خود را به عنوان پاداش نسل حداکثر تا هفت سطح دریافت نمایید .

تبصره

*در ساختار دوستاره یک درصد به پاداش نسل اضافه می گردد (20درصد)

* در ساختار سه ستاره دو درصد به پاداش نسل اضافه میگردد (21 درصد)

* در ساختار چهارستاره سه درصد به پاداش نسل اضافه میگردد (22 درصد)

ساختارهای یک ستاره بعد از ساختار یک ستاره چهارم بر مبنای همان 22 درصد دریک نسل محاسبه می شوند .

پاداش حمایت  نسل

اگر رتبه تیمی شما کاردان یا بالاتر باشد ودارای حداقل 2 محور فروش باشید و اگر در تعداد مشخص از محورهای فروش شما طبق   شرایط جدول زیر فروش TV به حد نصاب برسد و نماینده فعال به رتبه تیمی همیار و بالاتر دست یابد یک نسل تشکیل می شود و تا 6 سطح بر طبق تعاریف جدول درصدی از میزان کل پورسانت نمایندگان حامی و بالاتر را دریافت می کنید

ردیف

تعداد محور فروش

 پاداش دریافتی ازنسل

سطح 1 و 2

سطح 3 و 4

سطح 5 و 6

1

2

یک یا دو

5%

4%

3%

2

3

سه یا چهار

6%

5%

4%

3

4

پنج یا شش

7%

6%

5%

 

تبصره های نهایی  :

_تبصره : شرکت متعهد می گردد که پورسانت ها و پادش های بازاریابان خود را تا انتهای هر ماه شمسی محاسبه و پرداخت پورسانت های سازمان فروش خود را حداکثر تا هفتم ماه بعد به حساب شخصی بازاریابان به صورت یکجا و یا به درخواست آن ها و بر حسب نیازشان به دفعات واریز نماید. 

تبصره : طبق تعاریف لحاظ شده در طرح درآمدزایی شرکت کار آفرینان پیشرو باورس هیچ گونه شرط تعادل در دست ها یا محورهای فروش جهت پرداخت پورسانت لحاظ نمیشود .

_تبصره : : طبق تعاریف لحاظ شده در طرح درآمدزایی شرکت کار آفرینان پیشرو باورس هر فرد با کد ملی خود امکان داشتن یک جایگاه برای ثبت سفارش شخصی و فروش محصول و یا پرورش سازمان فروش دارد .

_تبصره : حداکثر مبلغ پورسانت قابل محاسبه و پرداخت به بازاریابان 40 درصد از میزان فروش شرکت کار آفرینان پیشرو باورس می باشد.