طرح درآمدی


یکی از مهمترین ابزار و اضلاع چند ضلعی با اهمیت در کلیه شرکت های بازاریابی شبکه ای داشتن طرح در آمدی مناسب و عالی می باشد.
طرح درآمدی مناسب باید دارای چند ویژگی مهم از قبیل سادگی و راحتی در انتقال طرح درآمدی ، خروجی واقعی مناسب برای تمامی بازاریابان و رسیدن به درآمد هدفمند و سریع در کلیه لایه ها و سطوح مختلف برای تمامی بازاریابان باشد.
طرح درآمدی مناسب و عالی در کنار دیگر اضلاع مهم شرکت بازاریابی شبکه ای همچون مدیریت و ساختار مدیریتی و سازمانی اصولی ، داشتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس یک الگوی موفق و چارت بندی شده ،کالاهای با کیفیت و عالی با قیمت مناسب و رقابتی و گردآوری کلیه ابزارهای لازم برای راحتی فعالیت بازاریابان شرکت در زمینه فروش کالا ، خدمات پس از فروش ویژه از قبیل ارسال کالای به موقع و صحیح و کلیه خدمات مربوطه در بخش کالا ، حمایت واقعی و همه جانبه از کلیه بازاریابان فعال شرکت در تمامی سطوح کاری ، دپارتمان آموزش با تجربه و آگاه و آشنا به علم روز این صنعت جهانی و طراحی عالی ترین و اصولی آموزش های لازمه برای شروع و پیشرفت قدم به قدم بازاریابان تا بالاترین سطوح درآمدی و پیشرفت ، کمیته کالای مجرب و مقتصد برای شناسایی و تحلیل صحیح بازار هدف مناسب که همواره با انتخاب محصولات مناسب و ایده آل همواره چند گام جلوتر از سایرین باشد و ...همه و همه از مهمترین اضلاع چند ضلعی یک شرکت بازاریابی شبکه ای موفق می باشند.

کمپانی باورس با آگاهی از تمامی این اضلاع مهم و اجرای اصولی و گام به گام آنها با بهره گیری از تیم طراحی پلن زبده و مشاوره شورای مدیریت کمپانی و استفاده از بهترین استانداردها و تجارب جهانی و با تطبیق آنها با قوانین کشور عزیزمان یکی از بهترین و ساده ترین طرح های در آمدی بازاریابی شبکه ای موجود در دنیا را در اختیار بازاریابان خود قرار داده است.
هدف این طرح درآمدی دریافت بهترین ، بیشترین ، سریعترین و منطقی ترین پورسانت در کلیه رده ها و سطوح بازاریابی ، راهبری و مدیریتی می باشد. به نحوی که بیشترین عدالت و تقسیم بندی در پرداخت پورسانت برای تمامی سطوح رعایت گردد.

اصطلاحات و تعاریف

 کالایی با مبلغ 100 هزار تومان با امتیاز 80% به مبلغ 80 هزار تومان محاسبه می شود

 

توضیح طرح ایجاد ثروت باورس

 

توجه  این طرح زمانی پرداخت می گردد که بازاریاب دارای سه شاخه فعال و حجم فروش حداقل دویست هزار امتیاز در هر شاخه خود باشد.

 پورسانت تطبیق

در این طرح ابتدا حجم فروش شاخه کوتاهتر محاسبه گردیده و پورسانت حجم تعادل کل فروش محاسبه میگردد، سپس باقیمانده شاخه کوتاهتر بعدی برای پورسانت تطبیق محاسبه می شود زیرا بخشی از آن در محاسبه تطبیق قبلی حساب گردیده است.

اگر بازاریاب در شاخه اول خود 500 هزار امتیاز، در شاخه دوم خود 400 هزار امتیاز و در شاخه سوم خود 100 هزار امتیاز داشته باشد،تطبیق 3 شاخه 100 هزار امتیاز و مجموعه فروش تطبیق 300 هزار امتیاز می شود و پورسانت معادل 15 هزار تومان دریافت می نماید.

سپس در 2 شاخه تطبیق 300 هزار امتیاز و مجموعه فروش تطبیق 600 هزار امتیاز می شود و پورسانت معادل 30 هزار تومان دریافت می کند که مجموعا 45000 تومان دریافت می کند

 

 

پاداش حمایت سازمانی و شبکه سازی

این پاداش فقط یکبار برای همیشه پرداخت می شود.
در ازای تطبیق 50 میلیون امتیاز و ضریب 50 میلیون ( 100 میلیون 150 میلیون و...) تا تطبیق 1 میلیارد امتیاز هر بازاریاب فقط یکبار جایزه 10% از مجموع تعادل دریافت می کند.
بازاریاب راهبر که دارای سه محور به ترتیب با فروش 70 میلیون امتیاز و 110 میلیون امتیاز و 60 میلیون امتیاز است در ازای تطبیق 50 میلیون امتیاز در سه محور و مجموع 150 میلیون امتیاز فقط یکبار مبلغ 15 میلیون تومان دریافت می کند.
در ازای تطبیق 1 میلیارد امتیاز و ضریب 1 میلیارد ( 2 میلیارد و 3 میلیارد و ...) تا تطبیق 10 میلیارد امتیاز هر بازاریاب 4 محور و بیشتر از 4 محور فقط یکبار جایزه 10% از مجموع تعادل دریافت می کند.
نکته برای ورود به این پاداش بازاریاب باید دارای حداقل دو شاخه فعال 50 میلیون امتیازی باشد.

قانون کمپرس

طبق تعریف توزیع کننده فعال، تمامی اعضائی که حداقل مبلغ فروش یعنی یکصد هزار تومان در ماه را نداشته باشند، واجد صلاحیت دریافت پورسانتها و کمیسیونها و پاداش های طرح ایجاد ثروت باورس « نمی باشند » ، بنابراین در هنگام محاسبه
پورسانتها در ابتدای هر ماه از سازمان افراد واجد صلاحیت حذف می شوند تا افراد واجد صلاحیت درآمد بیشتری از افراد واجد صلاحیت موجود در لایه های پایینتر دریافت کنند.
نکته قانون کمپرس در تمام مراحل طرح ایجاد ثروت باورس اجرا می شود.

 سطوح مدیریتی


راهبر: بازاریاب فعال با 2 و 3 شاخه فعال
راهبر یک ستاره: راهبر با 100 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 50 میلیون امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 10 میلیون امتیاز نباشد.
راهبر 2 ستاره: راهبر با 200 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 200 میلیون امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 20 میلیون امتیاز نباشد.
راهبر 3 ستاره: راهبر با 500 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 500 میلیون امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 50 میلیون امتیاز نباشد.
راهبر ارشد: بازاریاب فعال با 4 و 5 شاخه فعال
راهبر ارشد یک ستاره : راهبر ارشد با 200 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 200 میلیون امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 20 میلیون امتیاز نباشد.
راهبر ارشد 2 ستاره: راهبر ارشد با 500 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 500 میلیون امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 50 میلیون امتیاز نباشد.
راهبر ارشد 3 ستاره: راهبر ارشد با 1000 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 1 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 100 میلیون امتیاز نباشد.
راهبر ارشد 4 ستاره: راهبر ارشد با 3000 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 3 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 400 میلیون امتیاز نباشد.
مدیر: بازاریاب فعال با 6 و 7 شاخه فعال
مدیر یک ستاره: مدیر با 1000 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 500 میلیون امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 50 میلیون امتیاز نباشد.
مدیر 2 ستاره: مدیر با 5000 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 2 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 200 میلیون امتیاز نباشد.
مدیر 3 ستاره: مدیر با 20000 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 5 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 500 میلیون امتیاز نباشد.
مدیر 4 ستاره: مدیر با 50000 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 10 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 500 میلیون امتیاز نباشد.
مدیر 5 ستاره: مدیر با 200000 نفر بازاریاب فعال و حجم فروش 50 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 2 میلیارد امتیاز نباشد.
مدیر ارشد: بازاریاب فعال با 8 شاخه یا بیشتر از 8 شاخه فعال
مدیرارشد یک ستاره: مدیر ارشد با حجم فروش 2 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 100 میلیون امتیاز نباشد.
مدیرارشد 2 ستاره: مدیر ارشد با حجم فروش 10 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 300 میلیون امتیاز نباشد.
مدیرارشد 3 ستاره: مدیر ارشد با حجم فروش 50 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 1 میلیارد امتیاز نباشد.
مدیرارشد 4 ستاره: مدیر ارشد با حجم فروش 100 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 5 میلیارد امتیاز نباشد.
مدیرارشد 5 ستاره: مدیر ارشد با حجم فروش 200 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 10 میلیارد امتیاز نباشد.
مدیرارشد 7 ستاره: مدیر ارشد با حجم فروش 500 میلیارد امتیاز به نحوی که حجم فروش شاخه کوچکتر کمتر از 20 میلیارد امتیاز نباشد.

شرکت می تواند در مناسبت های مختلف به منظور حمایت هر چه بیشتر و اصولی تر از صنعت بازاریابی شبکه ای برای برخی از سطوح مدیران خود که اصول عملی و آموزشی صحیح مطابق با قوانین بازاریابی شبکه ای را رعایت نموده و انجام می دهند پاداش هایی را اعطا نماید.
کلیه پرداخت ها و شروط حجمی دریافت پورسانت نتیجه تجمیع فروش سازمان هر بازاریاب در هفت لایه جداشونده است.
کلیه پرداخت ها در طرح سوددهی به صورت درصدی از قیمت مصرف کننده می باشد و مجموع پرداخت در طرح سوددهی برابر با 40 % قیمت کالا می باشد.

 

همچنین میتوانید فایل PDF پلن را نیز دانلود نمایید.