منشور اخلاقی

شرکت کارافرینان پیشرو باورس به عنوان يک شرکت  دارای مجوز بازاریابی شبکه ای موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسماني مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي‌اجتناب‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان  و بازرایابان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، شرکت خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد 
1. رعایت و اجرای کامل قوانین و مقررات جاری بازاریابی شبکه ای کشور
2. پرهیز از هرگونه تخلف و فعالیتی که منجر به نقض قوانین حاکم بر بازاریابی شبکه ای گردد
3. باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود
4. رعایت نظم ، انضباط و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و ملی
5. پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت
6. پرهیز از فرافکنی و تخریب شرکت های دیگر
7. مشارکت و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف شرکت و اجرای برنامه های آن
8. آموزش و ترویج قانونی کسب ‌و کار
9. حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و افراد زیر مجموعه
10. حمایت کامل از افراد زیر مجموعه در راستای رسیدن آنها به اهداف گروهی
11. ایجاد توازن بین منافع فردی و گروهی و افراد زیر مجموعه با اولویت دهی به منافع گروه
12. رعایت احترام ، ادب و متانت نسبت به مشتریان ، همکاران و بویژه پیشکسوتان
13. احترام به سایر شرکت های بازاریابی شبکه ای دارای مجوز و عدم تخریب آنها